Llandysul Childminders

Grwp

Ffurfiodd grŵp Gwarchodwyr Plant Llandysulym mis Ionawr 2002. Roedd saith aelod yn y grŵp i ddechrau, ac erbyn hyn ceir pymtheg ohonynt.

Y thema ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwarchod Plant yn y flwyddyn gychwynnol honno oedd “Hen ac Ifanc” a’r digwyddiad cyntaf inni ei drefnu oedd plannu coeden geirios yng ngardd cartref preswyl Awel Deg. Gosodwyd plac hefyd i gofnodi’r digwyddiad.

Bydd llawer o Warchodwyr Plant yn Llandysul yn cwrdd bob wythnos yn y Cylch Ti a Fi, grŵp anffurfiol ar gyfer rhieni a phlant bach yn Ysgol Gynradd Llandysul. Cynhelir y Cylch Ti a Fi bob bore dydd Iau rhwng 9am ac 11am (ac eithrio gwyliau’r ysgol) ac mae croeso cynnes i bob rhiant â phlant sy’n iau nag oedran ysgol.

Er bod y grŵp yn derbyn grantiau bychan gan y Cyngor Sir, mae’n ariannu ei hun i raddau helaeth. Rydym yn codi arian drwy drefnu digwyddiadau dros yr haf a’r Nadolig, lle byddwn fel arfer yn cynnal raffl. Mae pob aelod o’r grŵp yn talu tâl aelodaeth bob blwyddyn, ac mae’r arian hwnnw’n mynd tuag at ddigwyddiadau i’r plant a’u teuluoedd, ac yn talu rhan o’r costau hyfforddiant ar gyfer y Gwarchodwyr Plant yn y grŵp.

O bryd i’w gilydd bydd aelodau’r grŵp yn cael cyfle i fynd ar gyrsiau hyfforddiant ychwanegol wedi’u trefnu gan bartneriaid fel PACEY neu’r Cyngor Sir, ac mae hynny’n eu galluogi i hybu eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Rydym hefyd wedi helpu i godi arian i elusennau fel yr NSPCC, Comic Relief a Barnardos, yn ogystal â chodi arian mewn digwyddiadau cymunedol yn yr ardal.

Mae croeso cynnes i Warchodwyr Plant newydd o’r ardal ymuno â’n grŵp – dewch, da chi!

 

Sut mae dod yn Warchodwr Plant

Mae llawer o bobl yn dewis gwarchod plant gan ei bod yn beth naturiol i’w wneud wrth ofalu am eu plant eu hunain, neu’n ffitio’n dda o gwmpas eu bywydau teuluol. Gall fod yn yrfa gwerth chweil, ac mae gan lawer o blant atgofion melys am byth o’r sawl oedd yn eu gwarchod.

Mae gwarchodwyr plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i deuluoedd yr ardal, gan alluogi rhieni i fynd i’r gwaith neu’r coleg ac yn y blaen.
Gall gwarchodwyr plant gynnig gwasanaethau sy’n hybu datblygiad y plentyn, gan ddarparu gofal personol mewn cartrefi clyd.

Cewch wybodaeth am sut i ddod yn warchodwr plant yma:
http://fis.ceredigion.gov.uk/index.php/becoming-a-childminder/

http://www.pacey.org.uk/childminders/become_a_childminder.aspx

 

Llandysul Childminding Group

Mae Gwarchodwyr Plant Llandysulyn grŵp â chyfansoddiad ac etholir tri swyddog gwirfoddol bob blwyddyn: Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd.

Bydd y grŵp yn cynnal cyfarfodydd swyddogol bob deufis, gan alw cyfarfodydd eraill fel y bo’r gofyn wrth drefnu digwyddiadau ac ati. Cedwir cofnodion o’r cyfarfodydd hynny.

Mae Gwarchodwyr Plant Llandysulfel arfer yn trefnu dau ddigwyddiad mawr yn ystod y flwyddyn. Cynhelir un yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwarchod Plant, ac yna mae’r grŵp yn cynnal parti Nadolig.

Cynhelir y digwyddiad Wythnos Gwarchod Plant yn yr haf ac mae’n seiliedig ar thema genedlaethol. Byddwn yn gwahodd mudiadau perthnasol eraill i ymuno â ni wrth hyrwyddo’r thema dan sylw. Mae’r digwyddiad yn agored i bob teulu sydd â phlant yn ein gofal.

Rydym yn trefnu parti Nadolig i’r plant yn ein gofal, gan gynnwys ymweliad gan rywun â’i farf yn llaes, a’i wallt yn wyn…

O bryd i’w gilydd byddwn yn trefnu digwyddiadau penodol eraill i godi arian ar gyfer y grŵp neu achosion da. Byddwn yn aml yn cymryd rhan yn y carnifal lleol a gynhelir dros benwythnos cyntaf mis Gorffennaf.

Bydd yr aelodau’n talu tâl aelodaeth bob blwyddyn, sy’n mynd tuag at gynnal digwyddiadau, darparu hyfforddiant a phrynu offer.

Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

 

Dolenni a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Solid Designs, High Street, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DN Tel: 01559 363553
llandysulchildminders.co.uk - Wed 20 Jun 2018 04:17:28