Llandysul Childminders

I Rieni


Pam cael rhywun i Warchod eich Plant?

 • Mae Gwarchodwyr Plant cofrestredig yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, sy’n golygu fod plant yn medru dysgu o brofiad am fywyd go iawn wrth gael blas ar bethau fel coginio, siopa, garddio, eistedd wrth y bwrdd bwyd a mynd ar daith i weld atyniadau lleol.
 • Mae Gwarchodwyr Plant yn hunangyflogedig ac yn medru bod yn fwy hyblyg – help mawr os ydych chi’n gweithio sifftiau neu oriau afreolaidd.
 • Mae rhai Gwarchodwyr Plant wedi cofrestru i ddarparu gofal dros nos ac ar y penwythnos.
 • Bydd y rhan fwyaf o Warchodwyr Plant yn casglu’r plant o’r ysgol, y grŵp cyn-ysgol neu’r ysgol feithrin.
 • Caiff Gwarchodwyr Plant eu harolygu’n rheolaidd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a disgwylir eu bod yn darparu gofal plant o’r radd flaenaf. Maent yn cael yr un hyfforddiant craidd â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal plant
 • Mae Gwarchodwyr Plant yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni ac yn aml byddant yn dod yn ffrindiau am oes.

I ddod o hyd i Warchodwr Plant yn eich ardal chi, ewch i: http://fis.ceredigion.gov.uk/

 

Beth mae Gwarchodwyr Plant yn ei wneud?

Mae Gwarchodwyr Plant yn weithwyr proffesiynol ym maes gofal plant, ac maent yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant pobl eraill. Maent yn hunangyflogedig a gallant bennu eu ffioedd eu hunain. Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant sy’n gofalu am blant o dan 8 gofrestru gydag AGGCC a chael eu harolygu’n rheolaidd. Mae’n rhaid bod eu cartrefi’n ddiogel ac yn addas i blant.

Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant cofrestredig dderbyn hyfforddiant cychwynnol mewn gofal plant ac mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i ennill cymwysterau pellach mewn gofal ac addysg plant. Mae’n rhaid hefyd bod pob Gwarchodwr Plant yn dal tystysgrif gyfredol mewn cymorth cyntaf.

Mae’n rhaid i Warchodwyr Plant cofrestredig gael eu gwirio gan yr heddlu neu fod â datgeliad manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol neu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd newydd a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2012, gan gyfuno gwasanaethau’r Awdurdod Diogelu Annibynnol a’r Swyddfa Cofnodion Troseddol. Bydd y gwiriadau hynny’n sicrhau eu bod yn addas i weithio gyda phlant. Mae’n rhaid i bawb sy’n byw gyda hwy sy’n hŷn na 16 gael eu gwirio hefyd. Mae’n rhaid bod gan Warchodwyr Plant yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant arfer Polisïau a Gweithdrefnau sy’n ymwneud ag:

 • Anghenion unigol y plant
 • Datblygu dysgu a chwarae: sgiliau cymdeithasol, gweithgareddau, gwibdeithiau ac ati.
 • Asesu a monitro datblygiad plant
 • Gweithio mewn partneriaeth â rhieni
 • Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant gofrestru ag AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru).
 • Caiff pob Gwarchodwr Plant ei arolygu’n rheolaidd (cyn dechrau ac yna bob dwy flynedd o leiaf).
 • Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant arfer polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cydymffurfio â’r 21 o Safonau fel rhan o’u cofrestriad.
 • Caiff Gwarchodwyr Plant cofrestredig eu cyfweld er mwyn sicrhau eu bod yn ‘bobl addas’ i weithio â phlant ac fe wneir arolygiad o’u cartrefi o ran iechyd a diogelwch.
 • Mae pob Gwarchodwr Plant wedi cael gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Bellach, y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant gael hyfforddiant mewn Cymorth Cyntaf, Amddiffyn Plant a Hylendid Bwyd.
 • Mae’r rhan fwyaf o Warchodwyr Plant yng Ngheredigion wedi’u hyfforddi hyd at gymhwyster Lefel Tri mewn Gofal Plant.
 • Mae’n rhaid i bob Gwarchodwr Plant gadw cofnodion ysgrifenedig, cyfrifon ac yswiriant.

Mae llawer o’n haelodau wedi dewis gwarchod plant gan ei bod yn beth naturiol i’w wneud wrth ofalu am eu plant eu hunain, neu’n ffitio’n dda o gwmpas eu bywydau teuluol. Wrth gofrestru a datblygu eu gwasanaethau gallant fod o gymorth arbennig i deuluoedd yn ein cymuned, gan eu galluogi i gael gwaith neu hyfforddiant. Mae gwarchodwyr plant yn cynnig gwasanaethau sy’n hybu datblygiad plant, gan ddarparu gofal personol mewn cartrefi clyd.

 

Areas Covered

Llandysul Childminders Group not only covers Llandysul but also the neighbouring areas including but not limited to:

 • Areas CoveredNewcastle Emlyn (Ceredigion Side)
 • Lampeter (Llandysul Side)
 • Pencader
 • Saron
 • Maesymellion
 • Rhos
 • Ffostrasol
 • Llangeler
 • Aber-banc
 • Llanybydder
 • etc

The Childminders cover most schools in and around the above areas.

 

Digwyddiadau

Mae Gwarchodwyr Plant Llandysulfel arfer yn trefnu dau ddigwyddiad mawr yn ystod y flwyddyn. Cynhelir un yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwarchod Plant, ac yna mae’r grŵp yn cynnal parti Nadolig.

Cynhelir y digwyddiad Wythnos Gwarchod Plant yn yr haf ac mae’n seiliedig ar thema genedlaethol. Byddwn yn gwahodd mudiadau perthnasol eraill i ymuno â ni wrth hyrwyddo’r thema dan sylw. Mae’r digwyddiad yn agored i bob teulu sydd â phlant yn ein gofal.

Rydym yn trefnu parti Nadolig i’r plant yn ein gofal, gan gynnwys ymweliad gan rywun â’i farf yn llaes, a’i wallt yn wyn…

O bryd i’w gilydd byddwn yn trefnu digwyddiadau penodol eraill i godi arian ar gyfer y grŵp neu achosion da. Byddwn fel arfer yn cymryd rhan yn y carnifal lleol a gynhelir bob blwyddyn dros benwythnos olaf mis Mehefin.

Caiff rieni wybod gan eu Gwarchodwr Plant am ddyddiadau a themâu’r digwyddiadau hyn wrth iddynt ddod i’r amlwg.

 

Dolenni a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Solid Designs, High Street, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DN Tel: 01559 363553
llandysulchildminders.co.uk - Wed 20 Jun 2018 04:13:40